zaterdag 1 oktober 2022

NICC Magazine verschijnt niet meer.

Het bij veel mensen uit de Indische gemeenschapo bekende NICC Magazine is opgehouden te bestaan. De reden is dat de hoofdredacteur, Hans Vogelsang het wegens gezondheidsredenen niet meer kan voortzetten. Inmiddels staat onderstaande brief online, die een en ander zal verduidelijken. Den Haag, 1 oktober 2022. Beste lezers, Op 12 juni 2021 heb ik door omstandigheden een soort totale collaps gehad en heb daarvoor vier weken in ziekenhuis Leyenburg gelegen. Ik was door die collaps niet meer in staat om op eigen kracht te staan, laat staan lopen. Ik had onder andere het zogenaamde "Huilende benen syndroom", een chronische aandoening die te maken heeft met slecht functionerende bloedvaten. Daarna nog drie maanden in Revalidatiecentrum Nolenshaghe, alvorens ik weer naar huis kon. Thuis bleek dat al gauw dat de verzorging die ik nodig had dermate intensief was, dat de artsen het beter vonden om voor mij een plaats te zoeken in een verpleeghuis naar mijn keuze. Ik ben nu onder andere permanent rolstoel gebonden. Ik heb daarmee ingestemd en ben me op een aantal ervan gaan oriënteren. Sinds vrijdag 17 juni jl. kwam er een plek vrij in verpleeghuis Jonker Frans aan het Newtonplein in Den haag, een van mijn keuzes. Een en ander brengt met zich mee, dat ik helaas mijn geliefde NICC MAGAZINE niet meer kan uitbrengen. Ik kan door alles wat ik heb moeten meemaken de concentratie en de energie niet meer opbrengen. Ik heb geprobeerd om in de eerste helft van het jaar 2022 nog een laatste editie uit te geven, maar dit is helaas op niets uitgelopen. Triest om hier te moeten vermelden dat ik ondanks de bijna 10.000 abonnees noch persoonlijk, noch via mail nauwelijks enige belangstellende vragen kreeg over het hoe en waarom van het niet meer verschijnen van het maandelijkse NICC MAGAZINE of over mijn persoonlijke omstandigheden. Enkele uitzonderingen daargelaten. Dit geeft mij de indruk dat het wel goed is zo. Misschien ben ik nu wel op tijd gestopt. Ik heb er in ieder geval ruim elf jaar met heel veel plezier en toewijding aan gewerkt. Tevens houdt mijn toestand in dat ik afscheid heb moeten nemen van Het Indisch Platform en mijn functie als bestuurslid ter beschikking stel. Ik wil iedereen danken voor bijna tien jaar intensieve samenwerking in het streven naar onder andere erkenning van "De Indische Kwestie". Het was mij een eer om binnen het IP daaraan mijn bijdrage te hebben mogen leveren en zal daar altijd met veel genoegen aan terugdenken, te meer daar ik kan terugkijken op het behaalde resultaat, zijnde een naar omstandigheden redelijke oplossing van de ‘Backpay’. Weliswaar niet wat gehoopt werd, maar toch: een half ei is beter dan een lege dop. Het gezamenlijk bereiken van dit resultaat, in nauw overleg met destijds Staatssecretaris Martin Van Rijn, vervult mij in alle bescheidenheid toch wel met enige gepaste trots. Middels dit schrijven wil ik afscheid nemen van al mijn abonnees, in Nederland en ver daarbuiten. Verder wil ik al mijn vaste en incidentele auteurs, correspondenten en iedereen die een of meerdere keren een redactionele bijdrage heeft geleverd aan NICC Magazine, gedurende het bijna twaalf jarig bestaan, hartelijk bedanken. Tevens veel dank aan alle organisaties die de redactie maandelijks van nieuwsberichten voorzagen, aan de hand waarvan wij de Indische Agenda en de ‘Linkenpagina’ konden samenstellen. Een speciaal woord van dank aan mijn mede-redactieleden en adverteerders. De RABO bankrekening: NL39 RABO 0129 2168 36 van de Stichting N.I.C.C. wordt per 1 januari 2023 opgeheven, om tot die datum de laatste lopende zaken correct af te kunnen handelen. Veel dank aan allen die in de loop der jaren op deze rekening een vrijwillige donatie hebben gestort. Tenslotte een speciaal dankwoord aan Dennis van der Ham, eigenaar van Computer Repair Shop BORCA ONLINE, met wiens technische bijstand de NICC website tot stand is gekomen en zonder wie NICC Magazine en de verzending ervan überhaupt erg moeilijk zou zijn geweest. Dank je wel Dennis, voor alles wat je voor mij en mijn lezers betekend hebt. De website van de Stichting NEDERLANDS INDISH CULTUREEL CENTRUM gaat per 1 december geheel offline, met uitzondering van dit schrijven en de rubriek Nieuwsbrieven (NICC Magazine). Deze rubriek blijft nog dit lopende jaar 2022 en de gehele jaren 2023 en 2024 online. Daarna wordt ook dat geheel offline gehaald. Dus wilt u nog iets nalezen of bepaalde uitgaven terugzien of downloaden, dan heeft u nog tot en met 31 december 2024 de tijd. Ingevolge de privacy wetgeving zal ik tevens per 1 november 2022 ALLE GEGEVENS betreffende mijn abonnees volledig uit al mijn bestanden hebben verwijderd. De Stichting Nederlands Indisch Cultureel Centrum, alsmede Stichting Orchidee (een oude Indische Stichting die ik samen met René Trouvat (R.I.P.) beheerde en onder wiens vlag ik tot 2009 maandelijks Indische soosmiddagen organiseerde) worden per 1 november 2022 uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het ga u allen goed en wie weet kom ik u nog wel eens tegen. U bent bij mij altijd welkom. Echter maak ik veelvuldig gebruik van in de Jonker Frans aangeboden activiteitenprogramma's, dus een afspraak maken is geen must, maar wel zo handig. Met dankbare groet, Hans Vogelsang. Oud-hoofdredacteur NICC Magazine. Mail: hans-vogelsang@hotmail.com

donderdag 15 augustus 2019


Zijne Excellentie Shinzo ABE                                                                                       Vertaling

Eerste Minister van Japan

 

 

Den Haag, 13 Augustus 2019

Petitie: 297

Onderwerp: Eerherstel van Gerechtigheid

 

Excellentie,

Overmorgen herbeleven we de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945. Bij het Nationale Indische Monument in Den Haag gedenken we de Nederlanders die omkwamen tijdens de Japanse military bezetting van Nederlands Oost Indië. Het is een eenvoudige en ontroerende gebeurtenis waarbij overlevenden en hun naaste verwanten stil staan bij het verleden en hun dierbaren herdenken, ook die sindsdien zijn overleden. Vele generaties zijn aanwezig: overlevenden, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Zij allen stellen één algemene eis: Japan herstel uw eer en verleen  gerechtigheid! Het is niet een juridische verzoek, maar een verzoek om de Nederlanders, die alles verloren hebben, te respecteren en te eren. In het kort “Eerherstel van Gerechtigheid”.

 

     Eerste Minister,

Het spijt ons zeer dat uw huidige Ambassadeur in Nederland, Zijne Excellentie Hiroshi Inomata, deze maand zijn post zal verlaten. In de afgelopen 3 jaar hebben wij met hem vele discussies gevoerd op basis van onze maandelijkse petitie welke wij aan u als Eerste Minister van Japan hebben gestuurd. Als Ambassadeur had hij zijn instructies en in onze dialoog was hij professioneel en consistent. Met zijn begrip voor onze verzoeken hield hij, binnen zijn diplomatieke opdracht, de dialoog gaande. Hetwelk voor ons aanleiding was om voorstellen te doen om Japans historische verplichtingen op een unieke en speciale wijze op te lossen. Het vertrek van de Ambassadeur op dit belangrijke moment is zeer betreurenswaardig daar wij voorstelden om Japans historische verplichting ter gelegenheid van de Olympische Spelen in Tokio op te lossen.

 

Eerste Minister,

Het zal voor de opvolger van Excellentie Hiroshi Inomata veel tijd vergen om onze positie en voorstellen te begrijpen. We verwachten dat zijn of haar opvolger daarvan volledig op de hoogte zal worden gebracht, zodat de dialoog met de Stichting Japanse Ereschulden voorgezet wordt. In het bijzonder, hopen we dat de nieuwe Ambassadeur op de hoogte wordt gesteld omtrent het voorstel om Japans historische verplichting op te lossen en dat geen tijd verloren gaat om de situatie te begrijpen.

 

Eerste Minister,

In dit opzicht is van groot belang dat u de ontvangst van deze petitie bevestigt en de opdracht aan de nieuwe Ambassadeur Eerherstel in Gerechtigheid overweegt.

 

Namens de Stichting Japanse Ereschulden.

J.F. van Wagtendonk

voorzitter

donderdag 3 augustus 2017

Open Brief van Het Indisch Platform


Open Brief van het dagelijks bestuur van Het Indisch Platform

 
Deze Open Brief heeft tot doel de vloed van aantijgingen en onwaarheden tegen te gaan die de laatste weken ten onrechte over een aantal bestuursleden van het Indisch Platform, onder wie Dhr. Silfraire Delhaye, zijn uitgestort, op een weblog van Mw. Peggy Stein, op facebook en op twitter.

In Mw Peggy Stein's blog komt veel oud zeer naar voren. Haar opmerkingen laten we voor wat ze zijn, verder wij vinden het zinloos om op alle aantijgingen in te gaan. Maar wel het volgende. 

Het Indisch Platform is nog steeds bezig met ingewikkelde onderhandelingen met lastige afwegingen tussen wat terecht en wenselijk is enerzijds, en wat haalbaar is anderzijds. 

De IP voorzitter heeft door diplomatiek optreden de dialoog met onder meer de ambtenaren van VWS sterk verbeterd. 

Mw. Peggy Stein signaleert dat zij het oneens is met de benadering van de meerderheid van het Bestuur, dus niet alleen die van Dhr. Silfraire Delhaye. OK, tot dan een zakelijk verschil van mening. Maar vervolgens trekken zij en anderen op haar weblog, op facebook en op twitter een riool van onwaarheid en vuilspuiterij open tegen IP voorzitter Delhaye Silfraire persoonlijk en in het voorbijgaan ook nog eens tegen de voorzitter van de St. JES.

Anders dan Mw Stein suggereert is de heer Delhaye wat ons betreft niet bezig met solo acties, maar met gezamenlijk beleid. 

Het ontbinden van de onderhandelingsdelegatie, December 2015, wegens onvoldoende toegevoegde waarde voor nieuwe onderhandelingen, is door de IP voorzitter gedaan, gesanctioneerd door het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur. 

Er ontstond een breuk tussen Hr. Jan de Jong met zijn SVJ en het IP omdat hij een andere benadering voorstond dan de rest van het Algemeen Bestuur en zich bij die meerderheidsbenadering niet wilde neerleggen. Dat hij bij verdere beslissingen niet betrokken werd is dus niet verbazingwekkend. 

Mw. Peggy Stein maakte nooit deel uit van het IP Dagelijks Bestuur. Zij en Dhr. Ton te Meij waren adviseur op vrijwilligers basis en woonden in die rol bestuursvergaderingen bij 

Dat Mw. Peggy Stein's bedrijf niet goed loopt kan men alleen Mw Stein aanrekenen. Dhr. Delhaye heeft in dat bedrijf immers geen functie of verantwoordelijkheid, noch is het IP op enigerlei wijze een contractuele verbintenis aangegaan met het bedrijf van Mw. Stein aangaande het verrichten van eventuele werkzaamheden ten behoeve van acties van het IP. 

Dat de heer Delhaye tot dusver gepast terughoudend is geweest in het antwoorden op eerdere laakbare uitlatingen valt in hem te prijzen. 

Met vriendelijke groet,

Dagelijks bestuur Stichting Het Indisch Platform

woensdag 20 mei 2015

SIGNEERSCHEMA


57e Tong Tong Fair 2015

Op de stand van Van Stockum zijn dagelijks diverse auteurs aanwezig om te signeren en een praatje mee te maken. Dit jaar signeren o.a. Yvonne Keuls, Marion Bloem, Yaël Vinckx, Reggie Baay en Louise Koppijn.

Op de dagen dat Wieteke van Dort zal optreden, zal zij ook signeren bij Van Stockum. Informeer bij onze stand hoe laat Wieteke van Dort wordt verwacht.

Woensdag 27 mei 2015:
14.00 – 18.00: Yvonne Keuls
Tussen de workshops door: Cis Everhard
Marion Bloem

Donderdag 28 mei 2015:
14.00 – 18.00: Yvonne Keuls

Vrijdag 29 mei 2015:
14.00 – 18.00: Yvonne Keuls
15.00 - 17.00: Dick Rozing
15.00 – 17.00: Hans Vervoort en Frank Okker

Zaterdag 30 mei 2015:
14.00 – 18.00: Yvonne Keuls
14.00 – 16.00: Hans Vervoort en Frank Okker
Vanaf 15.30 uur: Anneloes Timmerije & Charles den Tex

Zondag 31 mei 2015:
14.00 – 18.00: Yvonne Keuls
14.00 – 18.00: Louise Koppijn
18.00 – 20.00: Siu Ling Koo
15.00 – 17.00: Reggie Baay

Maandag 1 juni 2015:
14.00 – 18.00: Yvonne Keuls

Dinsdag 2 juni 2015:
14.00 – 18.00: Yvonne Keuls
14.00 – 18.00: Louise Koppijn
14.00 – 16.00: Yaël Vinckx
Vanaf 19.00 uur: Reggie Baay

Woensdag 3 juni 2015:
14.00 – 18.00: Yvonne Keuls
15.00 – 17.00: Sylvia Pessireron
Vanaf 17.15 uur: Elle van Rijn

Donderdag 4 juni 2015:
14.00 – 18.00: Yvonne Keuls
14.00 – 16.00: Jur van Goor
14.00 – 16.00: Vilan de Loo

Vrijdag 5 juni 2015:
14.00 – 18.00: Yvonne Keuls
14.00 – 16.00: Vilan de Loo
Tussen de workshops door: Cis Everhard

Zaterdag 6 juni 2015:
14.00 – 18.00: Yvonne Keuls
14.00 – 16.00: Philip Dröge
Marion Bloem

Zondag 7 juni 2015:
13.00 – 15.00: Elisabeth Riphagen
14.00 – 18.00: Yvonne Keuls

dinsdag 3 maart 2015

                        
Boekids Festival & B.REBEL Festival
BOEKIDS krijgt er een grote broer bij: B.REBEL!
B.Rebel - hét festival voor jongeren van 11 - 16 jaar
Boekids Festival - voor het hele gezin!
14 & 15 maart 2015, Paard van Troje  Den Haag
Boekids festival, 15 maart Paard van Troje - Den Haag
Hét festival voor het hele gezin! 
Boekids is hét festival waar kleine dwarsdenkers, vrij-buiters en avonturiers worden geinspireerd door muziek, verhalen en wetenschap. Waar boeken het vertrekpunt vormen voor een interactief festival gericht op inspiratie en participatie.
Kortom: een dag vol optredens, workshops, muziek, theater, activiteiten en boeken voor het hele gezin!

Optredens en workshops worden verzorgd door o.a.: Kinderen voor Kinderen, Mirjam Oldenhave (Mees Kees Show), Jan Paul Schutten (Groeten uit 2030!), Femke Meines (zangeres), Reggie Naus (Het grote piratenboek), Floor Rieder (Alice in Wonderland), Fleur van der Weel (Superguppie), Curt Fortin en Nick van Leent (Yakanuko), Marjet Huiberts (Aadje Piraatje), Manon Sikkel (Elvis Watt), Mariken Jongman, Sjoerd Kuyper en veel meer.
Verder kunnen de bezoekers aan de slag met light painting, graffiti wall, WENTEL, de Poëziemachine, een dwars Dag!Boek, een tekening zonder einde, draaien met DJ Flying Ryan, reizen naar de toekomst, dansen op mobiele muziek, verhalen maken, tekenen op glas, script schrijven en nog veel meer!

 
Informatie en kaartverkoop
www.boekids.nl

 
B.Rebel is nieuw! 14 maart Paard van Troje - Den Haag
Hét festival voor de jeugd van 11 – 16 jaar!
 De optredens van Jayh Jawson, DJ Billy the Kit, Zomaer,  Lady BlaBla, zanger Kern Koppen Guus van der Steen,  Janneke Nijhuijs (The Deaf, The Indien) en literaire  bijdrage van Curt Fortin en Nick van Leent (Yakanuko) en  Anna Woltz (Honderd uur nacht) vullen het Paard van  Troje op zaterdag 14 maart tijdens B.Rebel, het nieuwe  festival van Boekids.

Naast de optredens kunnen de bezoekers kans maken om een set mee te draaien met DJ Billy the Kit, kiezen voor een dwars kapsel door Headz for Hair, naar de DJ Roulette, aan de slag met de Poeziëmachine of wandelen over het plafond met WENTEL!
Met B.REBEL wordt een gat opgevuld in de vrijetijdsbesteding van jongeren tussen de 11 en 16 jaar. Een groep die te oud is voor kinderactiviteiten, te jong is voor het uitgaansleven, maar wel heel graag leuke dingen onderneemt.

 
Informatie en kaartverkoop
www.boekids.nl
Boekids University is een initiatief van Stichting Boekids.

Save the date! Boekids festival: 10-15 maart 2015 in het Paard van Troje te Den Haag
Boekids University 10-13 maart | B.Rebel voor tieners 14 maart | Boekids Festival 15 maart
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website